ข่าวสารอัพเดทล่าสุด

ด่วน!! กรมการจัดหางานผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา ยื่นรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559

กรมการจัดหางานเปิดให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ถือ บัตรอนุญาตทำงานชั่วคราว (บัตรสีชมพู) และอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวมาด้วยตนเองพร้อมใบอนุญาตทำงานบัตรสีชมพูมารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 เพื่ออนุญาตทำงานใหม่

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาตเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ถือบัตรอนุญาตทำงานชั่วคราวหรือบัตรสีชมพูและอยู่ระหว่างการขอพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางซึ่งจากเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อได้เป็นระยะเวลา 2 ปี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวมาด้วยตนเองพร้อมใบอนุญาตทำงานชั่วคราวหมดอายุไปตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพและมารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) ใหม่ภายในเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งใบอนุญาตทำงานใหม่นี้มีอายุ ๒ ปี โดยแรงงานต่างด้าวในกลุ่มที่สามารถยื่นขอรับบัตรใหม่ ได้แก่ 1.กลุ่มที่จดทะเบียน (บัตรชมพู) ตามนโยบาย คสช. เมื่อปี 2557 2.กลุ่มที่มีบัตรชมพูซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 3.ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี และ 4.กลุ่มที่มีเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางชั่วคราว/เอกสารรับรองบุคคลของประเทศต้นทาง 3 สัญชาติซึ่งกำลังจะหมดอายุ ทั้งนี้ ยกเว้นไม่รวมแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่เข้ามาทำงานในรูปแบบ MOUและที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำใน 2 ระยะที่ผ่านมา

กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด เนื่องจากระหว่างที่แรงงานต่างด้าวยังไม่มีใบอนุญาตทำงานนายจ้างจะจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานไม่ได้ ซึ่งนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีความผิดปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดจําคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

แหล่งที่มา : http://www.doe.go.th/

พิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายเรื่องการผ่อนผ้นแรงงานต่างด้าวหลบหนี

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมและมอบนโยบายเรื่องการผ่อนผ้นแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้แก่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

ครม. ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวผิด กม. แร่งดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 120 วัน

ก.แรงงาน 15 ม.ค. 2556 - คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ผิดกฎหมายและต้องการทำงานในประเทศไทย เร่งไปดำเนินการเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ภายใน 120 วัน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงฯ เสนอในการขอผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา พม่า ลาว ที่ผิดกฎหมายและทำงานอยู่ในประเทศไทย สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อีก 120 วัน รวมทั้งต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ไปดำเนินการให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย และกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิมได้ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2555 จากเดิมที่กระทรวงฯ เสนอขอผ่อนผัน จำนวน 90 วัน นายเผดิมชัย กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยต้องไปดำเนินการออกประกาศภายใน 30 วัน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ ระหว่างรอดำเนินการเป็นแรงงานถูกต้อง โดยไม่ถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่หากครบกำหนด 120 วันในวันที่ 15 เม.ย.2556 นายจ้างไม่ดำเนินการจะถูกดำเนินคดีและแรงงานต่างด้าวจะถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง