เกี่ยวกับเรา

บริษัท อีเกิล เซอร์วิส จำกัด ได้รับอนุญาต จากสถานฑูตพม่าและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการให้บริการประสานงานในการดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทาง วีซ่าใ้ห้คน ต่างด้าวในประเทศไทย ให้บริการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติตามกฏหมายแรงงานไทย และกฏหมายแรงงานพม่า

บริการของเรา

  • บริการดำเนินการ พิสูจน์สัญชาติแรงงาน พม่า กัมพูชา ลาว ทำพาสปอร์ต วีซ่า ขออนุญาติทำงาน เป็นแรงงานถูกกฏหมาย
  • บริการดำเนินการ ต่อใบอนุญาติทำงาน ต่ออายุ พาสปอร์ต ต่ออายุวีซ่า แรงงานต่างด้าว
  • บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า เพื่อมาทำงานในสถานประกิบการ ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารรับรอง